حرف های مهمو که نمی خوایم ایران بشنوه اینطوری می زنیم!

http://www.nanjoon.com

شصت پام تو چشمم رفته بود...

http://www.nanjoon.com بوش رئیس جمهور آمریکا

ادامه مطلب بقیه عکسها را ببینید..

من از دست این زن چی کار کنم!
http://www.nanjoon.com
ناراحتی رئیس جمهور از یک توطئه!
http://www.nanjoon.com
ما که نفهمیدیم موضوع چیه! شما فهمیدین!
عجب لب و لوچی!