مردی شتابان و پریشان پیش افسر کشیک کلانتری رفت و گفت : آقا زنم از دیشب تا کنون گم شده و از او هیچ خبزی ندارم .
افسر کشیک برای تکمیل اطلاعات یک سری سوالات از مرد پرسید :
- طول قـــــد ؟
- نظرم نیســـــــت
- رنگ چشــــــــــم ؟
- ببخشیـــــــــد درست یادم نیســـــــــــــــــــت

مردی شتابان و پریشان پیش افسر کشیک کلانتری رفت و گفت : آقا زنم از دیشب تا کنون گم شده و از او هیچ خبزی ندارم .
افسر کشیک برای تکمیل اطلاعات یک سری سوالات از مرد پرسید :
- طول قـــــد ؟
- نظرم نیســـــــت
- رنگ چشــــــــــم ؟
- ببخشیـــــــــد درست یادم نیســـــــــــــــــــت
- رنگ مــــــــــــــــــــو ؟
- نمی دانــــــــــــــــــــــــــــم
- اینرا د یگر میدانید که چه لبا ســـــــی پوشیــــــــــــــــــده بود ؟
- متاسفم قربان ، آخر کی میتوانم به نوع لباس زنم توجه کنم که دست کم دویست مد ل است ، فقط میدانم که سگ مرا هم همراه خودش برده بود .
- این هم خوب است ، و میتواند کمک به تجسس ما بکند ، البته اگر شما از مشخصات سگتان چیزی بیاد میداشتید ؟ لطفا مشخصات سگ را بفرمائید .
- طول 50 سانتیمتر ، وزن 18 کیلو ، خال سیاهی بالای چشم راست ، پای راست یکپارچه سفید ، از گوش چپ کر ، گردن بند خاکستری به گردن دارد و نامش هم ژولی است .
- راستی شما نام همسرتان را گفتید ؟ یا بیاد نداشتید ؟ !!!!!!!!!!!